หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม

สำหรับอาสายุวกาชาด ใช้หลักสูตร " หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด " เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้เรื่องกาชาดและบทบาทของอาสายุวกาชาด ซึ่งมีหลักสูตร 2 - 4  วัน สำนักงานยุวกาชาดมีงบสนับสนุน สำหรับการจัดอบรมดังนี้
1. งบประมาณ วันละ 1,000  บาท
2. เกียรติบัตรการอบรมเท่ากับผู้เข้ารับการอบรม
3. สื่อ คู่มือเรื่องกาชาด เท่ากับผู้เข้ารับการอบรม


ครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท นำอาสายุวกาชาดไปจัดกิจกรรมกับผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ กิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม  สามารถเขียนโครงสนับสนุนงบประมาณ ได้ โครงการละ  3,000  บาท


 

ความคิดเห็น