โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรยุวกาชาด 120 ปี สภากาชาดไทย ใส่ใจการดูแลผู้สูงอายุ (ตามต้นแบบสภากาชาดไทย)

บรรยากาศการอบรมวันแรกของโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรยุวกาชาด 120 ปี สภากาชาดไทย ใส่ใจการดูแลผู้สูงอายุ (ตามต้นแบบสภากาชาดไทย) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ 

ความคิดเห็น