กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2556


ผลการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2556 ได้แก
กุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายธัชกร หงษ์วิลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวทิวาภรณ์
กาญจนมยูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายคณพศ นาสมชัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวอวิกา ธรรมสโรช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีด้วยคับความคิดเห็น