กศน.จังหวัดสตูลการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด


26 มีนาคม  2556  นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลให้เกียรติมาเป็นประธานในการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่   2154/สต.24 และ2155/สต. 25 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล โดยการต้อนรับของนายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลเจ้าภาพในการจัดอบรม      
                 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมอาสายุวกาชาด ในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน จัดการอบรมแบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของยุวกาชาด ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกให้ผู้เรียนมีจิตอาสาเป็นสำคัญ พร้อมสร้างความตระหนักในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  ตรงตามอัตลักษณ์ของนักศึกษากศน.เมืองสตูล ซึ่งผู้บริหารสถาบันการศึกษาได้กำหนดไว้
ความคิดเห็น