การพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด


นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดเฉลิมฉลองวาระ 120 ปี สภากาชาดไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่สภากาชาดไทย ครบรอบ 120 ปี และเป็นการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ในการทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดสู่เยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ อันเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสภากาชาดไทยต่อไป โดยจัดการอบรมขึ้น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยบุคลากรของหน่วยงานพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา หน่วยงาน กศน. เหล่ากาชาด และทัณฑสถาน รวม 128 คน 


ความคิดเห็น