นโยบายเลขา.....กศน. กับกิจกรรมอาสายุวกาชาด
  1. 1.ให้ทุกสถานศึกษานำกระบวนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน
  2. (อาสายุวกาชาด)  สู่การปฏิบัติงานในกิจกรรม กพช. ของนักศึกษา กศน.
  3. 2.ให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
  4. 3.ให้มีการสร้างวิทยากรอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
  5. 4.ให้วิทยากรแต่ละพื้นที่ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขอบเขตของพื้นที่ใกล้เคียง
  6. 5.ให้มีการประสานหน่วยงานเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ เช่น สำนักงานกาชาดจังหวัด/อำเภอ

ความคิดเห็น