สัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดเพื่อความยั่งยืน

สัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดเพื่อความยั่งยืน
      24 กุมภาพันธ์ 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด ที่สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดครบทุกอำเภอ ในปี 2556 โล่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ ประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม รวมไปถึงการมอบโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาดให้แก่สถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด อย่างต่อเนื่อง ประเภท 3 ปี -  9 ปี งานสัมมนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชนจำนวน 120 คน จากทั่วประเทศ
     ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีนโยบายที่จะขยายเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2557 โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษาและหน่วยงานพัฒนาเยาวชน จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด  เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดศรัธาและร่วมปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร และเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน สังคมต่อไป


ความคิดเห็น