ผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด เข้าพบเลขาธิการ กศน.

               นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 56 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรึกษาหารือ และขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมอาสายุวกาชาด ให้แก่หน่วยงานในสังกัด โดยการส่งเสริม ให้มีการขยายเครือข่ายการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ให้คลอบคลุมทุกอำเภอ ภายในปี 2557  โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของสำนักงาน กศน.เข้าร่วมการอบรม สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงานยุวกาชาด เพื่อนำไปขยายผลแก่อาสายุวกาชาดในชุมชนและสานต่อการจัดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อให้อาสายุวกาชาดสามารถเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

        ทั้งนี้  บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. จะสามารถนำส่งผลงานยุวกาชาด เพื่อประกอบ   การพิจารณาการคัดเลือก อาสายุวกาชาดดีเด่น ประเภทต่าง ๆ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดในโอกาสต่อไป ความคิดเห็น