สถาปนายุวกาชาด ครบ 92 ปี


 27 มกราคม 2465 เป็นวันที่จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยามในสมัยนั้น ทรงก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 นี้ กิจการยุวกาชาดได้ดำเนินมาครบ 92 ปีแล้ว  ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้อาสายุวกาชาด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "คาราวานทำความดี 92 ปี ยุวกาชาดไทย" ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ บริเวณสระน้ำสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ โดยจะมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นอาสายุวกาชาด ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15 - 25 ปี จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังของอาสายุวกาชาด มีการแบ่งสายออกไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 สาย 3 แห่ง ได้แก่
   สายที่ 1  สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา
   สายที่ 2  สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม
   สายที่ 3  โรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี
   หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด โทร. 02-252-5002-3 


ความคิดเห็น