สัมมนาสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม

         เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม (ภาคตะวันออก) โดยได้รับเกียรติจาก นางปรียา สายสุพัฒน์ผล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพ
        ในการสัมมนาสร้างเครือข่ายภาคตะวันออกครั้งนี้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ จะได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง กาชาดสากล สภากาชาดไทย ยุวกาชาด และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 75 คน ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชน และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด และอาสายุวกาชาด ซึ่งมาร่วมจัดบูธนิทรรศการ และร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

        โดยก่อนหน้านี้ ได้จัดสัมมนาขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการ ขยายเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชนและประเทศชาติ ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานกาชาด โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสายุวกาชาด อย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปความคิดเห็น