คณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด เข้าพบนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด เข้าพบนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เพื่อหารือ และขอความร่วมมือ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานยุวกาชาด  ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ความคิดเห็น