“โครงการสร้างภาคีจิตอาสา เครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี”

วันที่  16  มิถนายน  2557 เวลา 10.00  น. นางประภาศิริ  สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสร้างภาคีจิตอาสา เครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดปทุมธานี” รุ่นที่ 1 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 210 คน จาก 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดี และเพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสาในนาม “อาสายุวกาชาด” ให้เกิดการสร้างสรรค์ พร้อมจะเติบโตขึ้นเป็นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจกาชาด ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานพัฒนาเยาวชน ในการทำงานร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคม และประเทศชาติต่อไปความคิดเห็น