ประชุม The 6th Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction

ผู้แทนยุวกาชาด เข้าร่วมการประชุม The 6th Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย   โดยการประสานงานจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ) ในการส่งผู้แทนยุวกาชาดเข้าร่วมการนำเสนอเรื่องการจัดการภัยพิบัตใน          Children and Youth Forum การจัดบูธนิทรรศการ และร่วมการประชุม The 6th Asian   Conference for Disaster Risk Reduction ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2557     โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพ โดยรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองในการส่งเสริมการลด ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการสร้างสังคมที่พร้อมรับมือและฟื้นกลับเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ให้สอดคล้องตามหลักปฏิบัติสากลและกรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Hyogo Framework for Action 2005 – 2015)  
ความคิดเห็น