โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: ดูงาน

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: ดูงาน: ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการ สพฉ.                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 สิงหาคม 2557 นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์ ผ...

ความคิดเห็น