พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดหมู่ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย

เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดหมู่ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย 
                    
         วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557  นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ ชมการแสดงรำธง  การแสดงละครบทพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าพิจิตร   จิราภา เทวกุล เรื่อง กินนรรำ นิทรรศการผลงานนักเรียน ณ ลานอาคารสว่างวัฒนา  โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ
           โรงเรียนราชินี  ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงคุณประโยชน์ของกิจกรรมยุวกาชาด  ที่มีสร้างเสริมคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในทุกๆ ด้าน  มีเจตน์จำนง ที่จะดำเนินแนวทางการปฏิบัติให้คงอยู่ตลอดไปในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งหน่วยยุวกาชาดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2465  ในอดีตเรียกว่า อนุกาชาด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่า หมู่ยุวกาชาด อีกทั้งยังต้องการให้สมาชิกใหม่ได้มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญต่อบทบาทของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  เพื่อร่วมกันปฏิบัติคุณงามความดี มีประโยชน์ต่อตนเองและ ส่วนรวมตลอดไป
ในปัจจุบันโรงเรียนราชินีมีสมาชิกยุวกาชาดรวมทั้งสิ้น 2019 คน  และครูผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้นำและครูผู้สอนยุวกาชาด  จำนวน  244 คน  
            ในปีนี้โรงเรียนราชินีร่วมด้วยโรงเรียนจันทรวิทยา มีสมาชิกยุวกาชาดใหม่ที่จะเข้ารับเข็มเครื่องหมายประกอบไปด้วยยุวกาชาด โรงเรียนราชินีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  230 คน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  18  คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  2  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
จำนวน  28 คน ยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทรวิทยา จำนวน 30  คน รวมทั้งสิ้น 308 คน  
           โรงเรียนราชินีมีนโยบายเรื่องการพัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนยุวกาชาด   โดยได้มีการจัดอบรมครูผู้บังคับบัญชายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนา  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในด้านการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามลำดับชั้นดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 จัดกิจกรรมผู้พิทักษ์ความสะอาด  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  จัดกิจกรรมอาสาพยาบาล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1-3  จัดกิจกรรมรับน้องหน้าโรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    4-6  จัดกิจกรรม “นางฟ้าราชินี  ทำดีเพื่อสังคม” โดยได้จัดกิจกรรมสอนน้องวัดโพธิ์  กิจกรรมตลาดนัดคนใจบุญ กิจกรรมแบ่งปันวันเกิด เพื่อนำเงินรายได้ไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ  กิจกรรมบริจาค ฝากระป๋อง  กระป๋องอลูมิเนียม  เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียม  นอกจากนี้ งานกิจกรรม  ยุวกาชาด ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปีการศึกษา

ความคิดเห็น