โครงการสรรหา “กุลบุตร - กุลธิดากาชาด” ระยะที่ 1

 สนง.ยุวกาชาด เฟ้นหาเยาวชนจิตอาสาทำหน้าที่เผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย

            สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะจัดโครงการสรรหา กุลบุตร - กุลธิดากาชาด ระยะที่ 1 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนจิตอาสาร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
            สำนักงานยุวกาชาดและชมรมคณะกุลบุตร - กุลธิดากาชาด  สังกัดสำนักงานยุวกาชาด จะจัดโครงการสรรหา กุลบุตร - กุลธิดากาชาด ระยะที่ 1 กิจกรรมพิเศษ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กุลบุตร - กุลธิดากาชาด ส่งเสริมเยาวชนทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ   2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ได้มีความรู้ในเรื่องหลักการกาชาด เข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยและส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาสาสมัครจากรุ่นพี่คณะ กุลบุตร -กุลธิดากาชาดพร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นในโอกาสต่อไป
            ความคิดเห็น