โครงการสรรหากุลบุตร –กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558

           กิจกรรมพิเศษ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กุลบุตรกุลธิดากาชาด
ส่งเสริมเยาวชนทำความดี 
 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสรรหากุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 ระยะที่ 1 กิจกรรมพิเศษ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กุลบุตร กุลธิดากาชาด ส่งเสริมเยาวชนทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
             กิจกรรมพิเศษในระยะที่ 1 ของโครงการสรรหากุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมคณะกุลบุตร - กุลธิดากาชาด  สังกัดสำนักงานยุวกาชาด
เพื่อส่งเสริมส่งเสริมเยาวชนทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย อีกทั้งให้เยาวชนมีจิตอาสา  มีความรู้ในเรื่องหลักการกาชาดและเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นในโอกาสต่อไป  
             ในโอกาสนี้ มีเยาวชน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี จำนวน 66 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่งสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
   กิจกรรมในครั้งนี้ ยังรวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จิตอาสาจากรุ่นพี่สู่     รุ่นน้อง การทำงานเป็นกลุ่มจนทำให้เกิดโครงการ ต้นกล้าอาสา ตามรอยอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อไป หลังเสร็จสิ้นการคัดสรรกุลบุตร-กุลธิดากาชาดประจำปี 2558 ในต้นเดือนมีนาคม 2558
           ทั้งนี้ โครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดาประจำปี 2558  ระยะที่ 2  จะเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการในเดือนมกราคม 2558   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-252 5002-3 กด 1  หรือที่  http://thaircy.redcross.or.th/  และ https://th-th.facebook.com/TRCYVolunteer 


       

ความคิดเห็น