เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดอบรมอาสายุวกาชาด

เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดอบรมอาสายุวกาชาด
 

                   วันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้ เวลา 09.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไอ อาร์ พี ซี (IRPC)  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง   โดยมี นางสุพรรณี สามารถกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ
                   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพจัดอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  มีความรู้ ความเข้าใจ   เลื่อมใสศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย โดยบำเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งจะได้ร่วมทำกิจกรรมกับสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป 
การอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 –
กันยายน 2557  โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดระยองเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 150  คน 
ความคิดเห็น