จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

กศน.เมืองจันทบุรี จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


  กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี และสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รุ่นที่ 95/จบ.2 โดยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด      นายโกวิท สละชั่ว ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่  4-7 พฤศจิกายน 2557 ณ  เสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

           วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. และเครือข่าย  ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการของยุวกาชาด ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาด ยุวกาชาดสู่เยาวชน     ทั้งในและนอกระบบได้เป็นอย่างดี รวมถึงการสานต่อภารกิจสำคัญของสภากาชาดไทย โดยผู้ที่ผ่านการอบรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเผยแพร่สู่เยาวชนทั้งในและนอกระบบ ให้มีความรู้ มีจริยธรรม คุณธรรม มีความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ตาม Brand ของสำนักงาน ยุวกาชาดที่ว่า “อาสายุวกาชาด มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”

            การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 88 คน  จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี  ตราด ระยอง นครปฐม และกรุงเทพมหานคร  โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มอบหมายให้นายจักรี มากมี และ นางสาวมรกต แซ่จิว วิทยาจารย์จากสำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับวิทยากรแกนนำจากสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี กศน.อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กศน.เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม กศน.อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการบำนาญ  ไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
ความคิดเห็น