กุลบุตร-กุลธิดากาชาด

โครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558
            สำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย กำหนดจัดโครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาเยาวชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยให้สาธารณชนได้รับทราบ เกิดศรัทธาและให้การสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสร่วมกับสภากาชาดไทย
          สำนักงานยุวกาชาด  จะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย-หญิงอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มีคุณสมบัติเป็นคนดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี มีจิตอาสา และพึ่งพาได้  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 สอบสัมภาษณ์  7-8 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 จากนั้นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะไปเข้าค่ายคัดสรร      กุลบุตร-กุลธิดากาชาด  ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2558 โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งกุลบุตร-กุลธิดากาชาด และรองกุลบุตร-กุลธิดากาชาด จะได้รับเงินรางวัลพร้อมรับโล่เกียรติยศพระราชทาน ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป จึงขอเชิญชวน      ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871  อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์  02-252 5002-3 กด 1 และ  1664 หรือที่  Website :  www.redcross.or.th , http://thaircy.redcross.or.th และ Facebook : https://www.facebook.com/TRCYVolunteer

ความคิดเห็น