สำนักงานยุวกาชาด  ทบทวนความรู้วิทยาจารย์ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ

 สำนักงานยุวกาชาด  ทบทวนความรู้วิทยาจารย์ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
            สำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการทบทวนความรู้วิทยาจารย์ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  เป็นวิทยากรให้การอบรม
               นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อทบทวนความรู้ และเพิ่มศักยภาพของวิทยาจารย์ของสำนักงานยุวกาชาด       เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อที่วิทยาจารย์เหล่านี้ จะได้นำเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่ฝึกฝน และทบทวน            ไปถ่ายทอดต่อให้อาสายุวกาชาดและบุคลากรเครือข่าย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ตามต้นแบบสภากาชาดไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกาชาด และภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
             ทั้งนี้ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ อาทิ  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมของผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 7 อ.(อาหารและโภชนาการ อารมณ์ อุบัติเหตุ อดิเรก อนามัย อุจจาระ อากาศ) การใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเคลื่อนไหว การนำส่งสถานพยาบาล การดูแลอาการผิดปกติและโรคเรื้อรัง ได้แก่ ไข้ ท้องเสีย ช็อก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การวัดสัญญาณชีพ การใช้ยา และทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวัน และการป้อนอาหาร

              ในปีงบประมาณ 2558   มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายตอบรับที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กศน.อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 
ความคิดเห็น