จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด และคู่มือการอบรมเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ


               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด และคู่มือการอบรมเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2557 ณ บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
             นายสมจิตต์  ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า สำนักงานยุวกาชาด ได้จัดทำหลักสูตร ผู้อำนวยการฝึก และ หลักสูตรเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ขึ้น เพื่อใช้ในการอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย วิทยากรแกนนำ และวิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด ร่วมดำเนินงาน และนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหาร คณะบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ของอาสายุวกาชาด ได้มีคู่มือประกอบการอบรม และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม ได้ทราบถึงหลักการ วิธีการ เนื้อหา สาระ และกระบวนการ สามารถนำไปใช้ดำเนินงาน และบริหารโครงการอบรมอาสายุวกาชาดให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
    นายสมจิตต์ ไหมดี ผช.ผอ.สำนักงานยุวกาชาด กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานยุวกาชาด ได้จัดทำหลักสูตรการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติขึ้น  เพื่อใช้ในการอบรมอาสายุวกาชาด ซึ่งเป็น อีก 1 หลักสูตรเฉพาะทาง ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะด้านให้แก่อาสายุวกาชาด   ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ แล้ว  และพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ซึ่งปัจจุบันเรามีหลักสูตรปฐมพยาบาล  การดูแลผู้สูงอายุ และ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ที่กำลังดำเนินการประชุมกันอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น การฝึกฝนทักษะ และให้การความรู้แก่อาสายุวกาชาด จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่จิตอาสา และให้ความช่วยเหลือใน

ความคิดเห็น