ผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2558 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. ณ ชั้น 2 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
ความคิดเห็น