โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร


โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

          สำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ที่ ๑๐๕/ชพ.๓  โดยนางอธิชา  รจนะ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม นางนิภา พุ่มกระเนาว์ กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรม จำนวน ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
          นางอธิชา รจนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับบุคลากร กศน. จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด และพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร ของ กศน.จังหวัดชุมพร ให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกาชาด และยุวกาชาด ครอบคลุมทุกสถานศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถนำเทคนิควิธีการกระบวนการไปดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดการเรียนการสอนวิชายุวกาชาดในสถานศึกษาของตนได้
          ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร กล่าวเพิ่มเติม ภายหลังจบการอบรม กศน.จังหวัดชุมพร จะมีวิทยากรยุวกาชาดที่มีความรู้ความสามารถทักษะความชำนาญในการเป็นวิทยากร นำเทคนิคการจัดอบรมนักศึกษาและอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดในการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และบูรณาการกับงานในความรับผิดชอบและเผยแพร่กิจกรรมกาชาดต่อไป


         

ความคิดเห็น