พ.ร.บ.กาชาด พ.ศ. 2499

หน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด ที่มีความประสงค์จะนำเครื่องหมายยุวกาชาด และ/หรือ เครื่องหมายอาสายุวกาชาด ไปใช้หรือปรากฏเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการดำเนินการหรือการจัดหารายได้ นอกเหนือจากกิจกรรมตามกระบวนการของยุวกาชาด จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตาม มาตรา 9 และมาตรา 10 ของพ.ร.บ.กาชาด พ.ศ. 2499 และข้อ 199/3 ของระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 95) พ.ศ. 2553
#.ร.บ.กาชาด พ.ศ. 2499
#มาตรา9 ผู้ใดใช้เครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดโดยไม่มีสิทธิตามอนุสัญญา หรือตาม พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
#มาตรา10 ผู้ใดใช้เครื่องหมายหรือถ้อยคําใดๆเลียนแบบเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาด หรือคล้ายคลึงเครื่องหมายหรือนามเช่นว่านั้น จนอนุมานได้ว่าทําเพื่อหลอกลวงประชาชน มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
#ระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 95) พ.ศ. 2553
#ข้อ 199/3 ภายใต้พระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช 2499 บรรดาสัญลักษณ์ ตราหน่วยงานเครื่องหมาย หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของหน่วยงาน ที่มีการนำกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวหรือนามกาชาดไปแสดงให้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญลักษณ์ ตราหน่วยงาน เครื่องหมาย หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังกล่าวด้วย ตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายข้อระเบียบนี้ การจะนำสัญลักษณ์ ตราหน่วยงาน เครื่องหมาย หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังกล่าวไปใช้ให้กระทำได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และคู่มือที่สภากาชาดไทยกำหนด
#อาสายุวกาชาด #RCY
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ความคิดเห็น