ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 33
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในการลงนามฯ ร่วมกับ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ทั้งนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานนำร่อง ในการผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบจิตอาสาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งร่วมดำเนินภารกิจของอาสายุวกาชาดให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น