รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวนฤมล วินัยธรรม นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์ และนางสาวชลาพร ขุนทอง อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561

ความคิดเห็น