วิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 156/สข.3 จังหวัดสงขลา

 สนง.กศน.จ.สงขลา ร่วมกับ สนง.ยุวกาชาด สภากาชาดไทย            จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ให้กับครู กศน. จ.สงขลา           รุ่นที่ 156/สข.3  ระหว่างวันที่ 28-31  พฤษภาคม  2562                      ณ   หาดแก้วรีสอร์ท   จังหวัดสงขลา

ความคิดเห็น