ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย

 ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อขยายฐานเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย
31 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่าย ยุวกาชาด จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง “อาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ”


ความคิดเห็น