คัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563”

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561
การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. กศน.อำเภอ/เขต โรงเรียน อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการ
ส่งผลงานได้ที่
สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (จัดทำผลงาน 5 เล่ม)
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โครงการ
ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561
ประเภทบุคคล
1.แบบประเมินผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น
2.แบบประเมินผลงานที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
3.แบบประเมินผลงานวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
4.แบบประเมินผลงานวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น
5.แบบประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
6.แบบประเมินผลงานผู้บริหารการศึกษาดีเด่น
7.แบบประเมินผลงานผู้ให้การสนันสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
ประเภทหน่วยงาน
1. แบบประเมินผลงาน กศน. อำเภอดีเด่น
2. แบบประเมินผลงาน กศน. จังหวัดดีเด่น
3.แบบประเมินผลงานโรงเรียนดีเด่น
4. แบบประเมินผลงานอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น
5. แบบประเมินผลงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น
6. แบบประเมินผลงานกรมราชทัณฑ์ดีเด่น
7. แบบประเมินผลงานเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น
8. แบบประเมินผลงานหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น

ความคิดเห็น