วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

อาสายุวกาชาด : กุลบุตร -กุลธิดากาชาด

อาสายุวกาชาด : กุลบุตร -กุลธิดากาชาด: กาชาดต้องการ "คุณ" ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย แค่คุณมี Smart Strong Samart ดูรายละเอียดเพิ่มเติม htt...

กุลบุตร -กุลธิดากาชาด

กาชาดต้องการ "คุณ"
ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย แค่คุณมี Smart Strong Samart
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/2ltlg5H
...ดูเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

อาสายุวกาชาด : คัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชท...

อาสายุวกาชาด : คัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชท...: ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น  “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...

คัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563”

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561
การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. กศน.อำเภอ/เขต โรงเรียน อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการ
ส่งผลงานได้ที่
สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (จัดทำผลงาน 5 เล่ม)
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โครงการ
ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561
ประเภทบุคคล
1.แบบประเมินผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น
2.แบบประเมินผลงานที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
3.แบบประเมินผลงานวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
4.แบบประเมินผลงานวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น
5.แบบประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
6.แบบประเมินผลงานผู้บริหารการศึกษาดีเด่น
7.แบบประเมินผลงานผู้ให้การสนันสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
ประเภทหน่วยงาน
1. แบบประเมินผลงาน กศน. อำเภอดีเด่น
2. แบบประเมินผลงาน กศน. จังหวัดดีเด่น
3.แบบประเมินผลงานโรงเรียนดีเด่น
4. แบบประเมินผลงานอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น
5. แบบประเมินผลงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น
6. แบบประเมินผลงานกรมราชทัณฑ์ดีเด่น
7. แบบประเมินผลงานเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น
8. แบบประเมินผลงานหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อาสายุวกาชาด : โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว

อาสายุวกาชาด : โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว: โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building) สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว
(Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และองค์การกาแดงลาว จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)” ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตำบลหนองญาติ จังหวัดนครพนม
นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาด เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทยที่มีภารกิจหลักในการปลูกฝังเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ให้เป็นคนดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม พร้อมเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติต่อไป ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในปี 2562 สำนักงานยุวกาชาด จึงร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และองค์การกาแดงลาว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากคณะกรรมการกาชาดสากล จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)” ในรูปแบบค่ายพักแรมขึ้น โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน ประกอบไปด้วย เยาวชนไทยจำนวน 124 คน และเยาวชนลาวจำนวน 18 คน พร้อมด้วยผู้แทนจาก องค์กรกาแดงลาว จำนวน 15 คน
นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน นี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมความเข้าใจในงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกาชาดสากล สภากาชาดไทย หลักการกาชาด และการใช้เครื่องหมายกาชาด นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Youths in School Safety ที่กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการส่งเสริมความปลอดภัยภายในโรงเรียน และ กิจกรรมYouths As Agent of Behavioral Change (YABC) ที่มุ่งสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรมอันดี รวมพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อาสายุวกาชาด : วง Area004 บำเพ็ญประโยชน์

อาสายุวกาชาด : วง Area004 บำเพ็ญประโยชน์: เพลงสายเกินไป เป็นเพลงที่น้องยีนส์ได้ร้องเอาไว้ในเวอร์ชั่นใหม่ วันนี้ได้นำมาเล่นกับวง Area004 ก็เพราะน้องยีนส์เป็นนักร้องนำวงนี้ และพ...