วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่งมอบ “ของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา”

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในการงาน ส่งมอบ “ของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา” โครงการป่าภักดี โดยมีพระมหาไมตรี ปุญญามะรินโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  • สำหรับการส่งมอบของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนาในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำแนวทางจากพระราชดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ที่พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนในชาติ โดยเฉพาะสำนักงานยุวกาชาด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สภากาชาดไทยที่มีอาสายุวกาชาดผู้รักษ์ในทรัพยากรของประเทศอันจักได้สนองพระเดชพระคุณประดับพระบารมีแห่งพระองค์ โดยโครงการป่าที่ภักดีนอกจากเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้แล้ว โครงการนี้ยังเป็นการสร้างเยาวชนผู้ผ่านเข้ามาเยือนในผืนป่าได้มีแนวคิดทักษะช่วยเหลือผู้อื่น และความรักษ์ในปิตุภูมิและมาตุภูมิถิ่นเกิดของตนวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงออกถึงการดำเนินงานด้วยความตั้งใจที่ว่าจักทำเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย พระองค์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อผืนป่าและทรัพยากรของประเทศอีกทั้งเพื่อรวมพลังเยาวชนในการบำรุงรักษาผืนป่าราชพฤกษ์ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้งและต้นจำปีสิรินธร ให้สมกับเป็น“ถิ่นของต้นไม้แห่งความจงรักภักดี” สถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแห่งความมีมนุษยธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราด

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โครงการ ล้านต้นบนแผ่นดิน

 ชวนคุณมาปลูกป่าแบบ New Normal

กับโครงการ ล้านต้นบนแผ่นดิน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงแค่ท่านร่วม ปลูก ปัก รักษา
และบันทึกการปลูกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ :

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

คุณ กมลกานต์ ภาวสุทธิการ Head of Corporate Branding and External Communications บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำนวน 100 ลัง มูลค่า 87,900 บาทมอบให้แก่ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เพื่อนำส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักงานยุวกาชาด เป็นศูนย์กลางในการจัดการ กระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปวันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

อาสายุวกาชาด : ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร

อาสายุวกาชาด : ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร:   สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร ในพื้นที่จำนวน 2 ไร...

ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร

 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร ในพื้นที่จำนวน 2 ไร่ เพื่อสานต่อโครงการป่าที่ภักดี “ 99 สู่ 100 ปี สืบสานภักดีงานพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และโอกาสก้าวสู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด

โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเย็นศิระเพราะพระราชชนนีพันปีหลวง ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีการขับเสภา ยอยกพระเกียรติคุณ กล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงรักที่ยิ่งกว่ารัก จากนั้นอาสายุวกาชาด จึงร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อบำรุงรักษาพื้นป่าราชพฤกษ์ ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป